Translation services

中文 | Chinese

要用中文向 Sound Transit 人員瞭解情况,請在正常的工作時間致電 1-800-823-9230 。

爲了您的安全,我們Sound Transit 系統的列車上和車站內有穿制服的保安員值班巡邏。 如果您有緊急情況,請撥打 911。如果您對 Sound Transit 的安全有任何疑問,請在上午 8 點至下午 5 點撥打 1-800-823-9230 查詢


한국 | Korean

Sound Transit사에 한국어로 문의하려면 정상 업무 시간 중 1-800-823-9230번으로 전화하십시오.

귀하의 안전을 위해서 제복을 입은 안전보호관들이 전철 내부 및 정류장 등 Sound Transit시스팀 전체에 배치되어 움직이고 있습니다. 비상시에는 911로 연락하십시오. Sound Transit의 안전에 관한 질문이 있으실 경우는 1-800-823-9230번으로 오전 8시부터 오후 5시 사이에 연락하시기 바랍니다.


Русский | Russian

Чтобы поговорить с представителем Sound Transit по-русски, позвоните 1-800-823-9230 в обычные часы работы.

Для обеспечения вашей безопасности, одетые в форму сотрудники службы безопасности, патрулируют в поездах и на станциях системы Sound Transit. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, позвоните 911. Если у вас есть вопросы о безопасности на Sound Transit, позвоните 1-800-823-9230 с 8 утра до 5 вечера.


Español | Spanish

Llame al 1-800-823-9230 para hablar con alguien en español.

Para garantizar su seguridad, oficiales de seguridad uniformados patrullan los trenes y estaciones del sistema Sound Transit. Si tiene una emergencia, llame al 911. Si tiene preguntas sobre la seguridad en Sound Transit, llame al 1-800-823-9230 de 8 a.m. a 5 p.m.


Tagalog

Upang makipag-usap sa Sound Transit sa Tagalog, tumawag sa 1-800-823-9230 sa pangkaraniwang oras ng kalakal.

Para sa inyong kaligtasan, ang mga nakaunipormeng guwardiya ay kumikilos at nagbabantay sa lahat ng dako ng sistema ng Sound Transit sa mga tren at sa mga istasyon. Kung mayroon ka ng emerhensiya, tawagan ang 911. Kung mayroon ka ng mga katanungan ukol sa kaligtasan sa Sound Transit, tawagan ang 1-800-823-9230 sa pagitan ng 8 ng umaga at 5 ng hapon.


Tiếng việt | Vietnamese

Để nói chuyện với Sound Transit bằng tiếng Việt, xin gọi số 1-800-823-9230 trong giờ làm việc thường lệ.

Vì sự an toàn của quý vị, các nhân viên an ninh mặc đồng phục sẽ hoạt động khắp hệ thống Sound Transit trên các tàu hỏa và tại các trạm. Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề an toàn của Sound Transit, xin gọi số điện thoại 1-800-823-9230 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.