A Sound Transit Express bus passes in front of the Historic Chinatown Gate in the Chinatown-International District neighborhood in Seattle.

Sound Transit supports the AAPI community

Agency condemns disturbing trend of violence

Publish Date

Please follow these links to read this post in Korean, Tagalog, Vietnamese, Traditional Chinese and Simplified Chinese.

In solidarity with the Asian and Pacific Islander (AAPI) community, Sound Transit condemns the disturbing wave of hate crime across the United States as well recent attacks in the Seattle area.

As we continue our growth as an anti-racist organization, we are working to ensure our trains, buses and facilities are places that do not tolerate hate or harassment of any kind.

While these events have not occurred on Sound Transit services, the fact they have happened in and to communities we serve, including our neighbors in the International District, is unacceptable.

Silence is both sanction and assistance.

At a time of a resurgence of hatreds of all kinds, with meanness and violence visited upon people of color, the LGBTQ community, our vulnerable populations and immigrants, we must work harder and be more diligent in our efforts to provide a safe and secure environment for all of you, our passengers and the public.

Our mission of providing a safe and secure environment is a foundational element of ensuring our passengers, employees and anyone in or around our service can move freely without fear of violence or harassment.

Sound Transit will continue to have conversations with our security contractors and law enforcement partners to ensure that Sound Transit’s expectations of a zero-tolerance policy of harassment is understood, that our security and law enforcement officers will respond to and appropriately handle any reports of harassment or incidents they encounter.

If you are the victim of or see harassment taking place, please call 911.  

The Sound Transit Security team is also available 24/7 to text reports of anything that makes you or others feel unsafe on board our trains, buses or at our stations.

The Security Desk number is 206-398-5268.

In safety and solidarity,

Jonté Robinson, Sound Transit Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer

Kenneth Cummins, Sound Transit Public Safety Director

--------------------------------------------------------------------------------

 

아시아계 미국인 및 태평양 섬 주민(Asian American and Pacific Islander, AAPI) 공동체와 연대하여, Sound Transit은 미국 전역에 들끓고 있는 증오 범죄와 최근 시애틀 지역에서 벌어진 공격에 대해 규탄합니다.

인종차별에 반대하는 기관으로 성장을 거듭해 오면서 당국은 열차, 버스, 시설물이 그 어떤 종류의 증오나 괴롭힘도 발생하지 않는 곳이 되도록 노력하고 있습니다. 이러한 사건이 Sound Transit 서비스 구역에서 발생한 적은 없지만, International District 내 이웃을 포함하여 당국에서 서비스를 제공하는 지역 사회 안팎에서 발생했다는 사실은 용납할 수 없습니다.

침묵은 인종차별에 대한 옹호이자 동참입니다. 유색인종, 성소수자 집단, 취약계층 및 이민자에게 비열함과 폭력으로 점철된 온갖 종류의 증오감이 부활하는 시점에 당국은 모든 주민, 승객 그리고 일반 대중을 위해 안전하고 안심되는 환경을 제공해 드리고자 더 부단히 노력하고 성실하게 임해야 합니다.

안전하고 안심되는 환경을 제공해 드리고자 하는 당국의 사명은 승객, 직원 및 당국의 서비스를 안팎으로 이용하는 모든 분들이 폭력이나 괴롭힘에 대한 두려움 없이 자유로이 이동할 수 있도록 하는 기반이 됩니다.

Sound Transit은 괴롭힘 무관용 정책에 대한 기대사항이 인식되고, 당국의 보안 및 법 집행관이 마주하게 되는 여타의 괴롭힘이나 사건 신고에 대응하며 적절히 해결할 수 있도록 보안 계약업체 및 법 집행 협력기관과 계속해서 협력할 것입니다.

괴롭힘을 당했거나 이러한 사건을 목격한 경우 911로 전화하십시오. 

또한 열차, 버스에 탑승했거나 역에 계실 때 본인 또는 타인이 안전하지 않은 상황에 처해 있다고 생각되시면 Sound Transit Security 팀에 주 7일, 하루 24시간 문자 메시지로 신고하실 수 있습니다. 번호는 206-398-5268입니다.

안전함과 연대감을 위하며,

Jonté Robinson, 최고 다양성, 형평성 및 포용 관리자

Kenneth Cummins, 공공안전 책임자

--------------------------------------------------------------------------------

 

Bilang pakikiisa sa komunidad ng Asian American at Pacific Islander (AAPI), kinokondena ng Sound Transit ang nakagagambalang daluyong ng mga krimeng dulot ng pagkapoot sa buong United States pati na rin ang mga pag-atake kamakailan sa lugar ng Seattle.

Habang patuloy ang paglago natin bilang organisasyon laban sa may pagtatangi sa lahi, nagsusumikap tayo para masiguro na ang ating mga tren, bus at pasilidad ay mga lugar na hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng pagkapoot at panliligalig. Bagaman hindi nangyari sa mga serbisyo ng Sound Transit ang mga kaganapang ito, ang katotohanang nangyari ang mga ito sa mga komunidad na pinagsisilbihan namin, kasama ang mga kapitbahay namin sa Internasyonal na Distrito, ay hindi katanggap-tanggap.

Ang pananahamik ay katumbas ng pagsang-ayon at pagtulong. Sa panahon ng pagiging talamak muli ng lahat ng uri ng pagkapoot, kung saan ang kalupitan at karahasan ay nararanasan ng mga taong iba ang kulay o lahi, komunidad ng LGBTQ, mahihina nating populasyon at mga imigrante, dapat na lalo tayong magsumikap at maging mas masigasig sa mga pagsisikap natin na makapagbigay ng ligtas at tiwasay na kapaligiran para sa inyong lahat, ang aming mga pasahero at ang publiko.

Mahalagang bahagi ng pundasyon ang ating misyon ng pagbibigay ng ligtas at tiwasay na kapaligiran sa pagsisiguro na ang ating mga pasahero, empleyado at sinumang nasa serbisyo ay malayang makakakilos nang hindi natatakot sa karahasan o panliligalig.

Patuloy na makikipag-usap ang Sound Transit sa ating mga kontratista ukol sa seguridad at mga katulong na tagapagpatupad ng batas para masiguro na nauunawaan ang mga inaasahan ng Sound Transit sa patakaran ng kawalang pahintulot sa panliligalig, na tutugunan at naaangkop na pangangasiwaan ng ating seguridad at mga opisyal na tagapagpatupad ng batas ang anumang ulat ng panliligalig o insidenteng napapaharap sa kanila.

Kung isa kang biktima o nakasaksi ng panliligalig, tumawag sa 911. 

Available din 24/7 ang team ng Seguridad ng Sound Transit para i-text ang mga ulat tungkol sa anumang bagay na sanhi para madama mo o ng iba pa na hindi kayo ligtas habang nakasakay sa ating mga tren, bus o sa ating mga istasyon. Ang kanilang numero ay 206-398-5268.

Para sa kaligtasan at pagkakaisa,

Jonté Robinson, Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer

Kenneth Cummins, Director, Public Safety

--------------------------------------------------------------------------------

 

Với tinh thần đoàn kết với cộng đồng Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI), Sound Transit lên án làn sóng tội phạm thù ghét đáng lo ngại trên khắp Hoa Kỳ cũng như các vụ tấn công gần đây ở khu vực Seattle.

Không ngừng phát triển như một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, chúng tôi đang nỗ lực nhằm đảm bảo các chuyến xe lửa, xe buýt và các cơ sở của chúng tôi đều là những nơi không dung thứ sự thù ghét hoặc quấy rối dưới bất cứ hình thức nào. Mặc dù những biến cố này không xảy ra trên các dịch vụ của Sound Transit, nhưng việc chúng đã diễn ra bên trong và nhắm đến các cộng đồng chúng tôi phục vụ, bao gồm những người dân tại International District, là điều không thể chấp nhận được.

Sự im lặng chính là ngầm thừa nhận lẫn hỗ trợ. Tại thời điểm khi lòng thù hận bất chấp mọi thứ ập đến cùng với sự hèn hạ và bạo lực xảy đến với những người da màu, cộng đồng LGBTQ, các nhóm người dễ bị tổn thương và người nhập cư, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, siêng năng hơn nữa nhằm mang đến một môi trường an ninh và an toàn cho tất cả quý vị, hành khách của chúng tôi cũng như công chúng.

Sứ mệnh của chúng tôi nhằm cung cấp một môi trường an toàn và an ninh là yếu tố nền tảng của việc đảm bảo các hành khách, nhân viên và bất kỳ ai trong hoặc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi đều có thể đi lại tự do mà không sợ bạo lực hoặc quấy rối.

Sound Transit sẽ tiếp tục trao đổi với các nhà thầu an ninh và đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng những mong đợi của Sound Transit về đối với chính sách không dung thứ cho việc quấy rối sẽ được hiểu rõ, rằng các nhân viên an ninh và thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ ứng phó và xử lý một cách thích hợp bất kỳ báo cáo nào về quấy rối hoặc sự cố họ biết được.

Nếu quý vị là nạn nhân hoặc chứng kiến vụ việc quấy rối diễn ra, xin hãy gọi 911. 

Đội ngũ An Ninh Sound Transit cũng sẵn sàng phục vụ 24/7 theo các báo cáo bằng tin nhắn về bất cứ điều gì khiến quý vị hoặc người khác cảm thấy không an toàn trên xe lửa, xe buýt hoặc tại các trạm của chúng tôi. Số điện thoại của họ là 206-398-5268.

Vì sự an toàn và đoàn kết,

Jonté Robinson, Giám Đốc phụ trách Đa Dạng, Bình Đẳng & Hòa Nhập

Kenneth Cummins, Giám Đốc phụ trách An Toàn Công Cộng

--------------------------------------------------------------------------------

 

為聲援我們的亞裔美國人和太平洋島民 (Asian American and Pacific Islander, AAPI) 社區,Sound Transit 譴責美國各地的仇恨犯罪浪潮以及最近在西雅圖地區發生的襲擊事件。

當我們作為反種族主義組織持續發展時,我們致力於確保我們的列車、巴士和其他設施對任何仇恨和騷擾都保持零容忍態度。 這些事件並未發生在 Sound Transit 服務過程中,卻發生在我們所服務的社區內,也發生在國際區的鄰里身上,這一事實是不可接受的。

緘默既是鼓勵也是協助。 在各種仇恨死灰復燃的時代,卑劣行徑和暴力發生在有色人種、LGBTQ 社區、我們的弱勢族群和移民身上,我們必須加倍努力、更加勤勉地竭力為所有人、我們的乘客和公衆提供安全安心的環境。

我們的使命是提供安全安心的環境,這是確保我們的乘客、員工和處於我們服務範圍內或周圍的任何人士可自由活動而不會受到暴力或騷擾的基礎要素。

Sound Transit 將持續與我們的保安承包商和執法合作夥伴溝通,確保他們理解 Sound Transit 對騷擾採取零容忍政策的期望,並確保我們的安保和執法人員會妥善應對和處理他們遇到的任何騷擾報告或事件。

如果您是騷擾的受害者或目擊者,請撥打 911。 

對於令您或列車、巴士乘客或在我們的車站的其他人感到不安的任何事情,Sound Transit 保安團隊還可全天候接收簡訊報告。 保安團隊號碼是 206-398-5268。

為了安全和團結,

Jonté Robinson,首席多元化、公平和包容官

Kenneth Cummins,公共安全部主管

--------------------------------------------------------------------------------

 

为声援我们的亚裔美国人和太平洋岛民 (Asian American and Pacific Islander, AAPI) 社区,Sound Transit 谴责美国各地的仇恨犯罪浪潮以及最近在西雅图地区发生的袭击事件。

当我们作为反种族主义组织持续发展时,我们致力于确保我们的列车、巴士和其他设施对任何仇恨和骚扰保持零容忍态度。 这些事件并未发生在 Sound Transit 服务过程中,却发生在我们所服务的社区内,也发生在国际区的邻里身上,这一事实是不可接受的。

缄默既是鼓励也是协助。 在各种仇恨死灰复燃的时代,卑劣行径和暴力发生在有色人种、LGBTQ 社区、我们的弱势族羣和移民身上,我们必须加倍努力、更加勤奋地竭力为所有人、我们的乘客和公众提供安全安心的环境。

我们的使命是提供安全安心的环境,这是确保我们的乘客、员工和处于我们服务范围内或周围的任何人士可自由活动而不会受到暴力或骚扰的基础要素。

Sound Transit 将持续与我们的安保承包商和执法合作伙伴沟通,确保他们理解 Sound Transit 对骚扰采取零容忍政策的期望,并确保我们的安保和执法人员会妥善应对和处理他们遇到的任何骚扰报告或事件。

如果您是骚扰的受害者或目击者,请拨打 911。 

对于令您或列车、巴士乘客或在我们的车站的其他人感到不安的任何事情,Sound Transit 安保团队还可全天候接收短信报告。 安保团队号码是 206-398-5268。

为了安全和团结,

Jonté Robinson,首席多元化、公平和包容官

Kenneth Cummins,公共安全部主管

Categories